top of page
Team vergadering

Privacy statement Ambidexter B.V.

Dit is het privacy statement van Besloten vennootschap met gewone structuur Ambidexter B.V., hierna: Ambidexter. Ambidexter is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83401598 en is gevestigd aan Theaterhof 19 (4207TM) te Gorinchem. In dit document wordt uitgelegd hoe Ambidexter omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Ambidexter de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ambidexter zal deze persoonsgegevens beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  

Verkrijging persoonsgegevens: 

Indien u gebruik maakt van de diensten van Ambidexter, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Ambidexter, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Ambidexter is onder andere in de mogelijkheid op persoonsgegevens te verzamelen wanneer:  

 • U een website van Ambidexter bezoekt; 

 • U telefonisch of per e-mail contact zoekt met Ambidexter; 

 • U zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven; 

 • U uw gegevens invult of achterlaat; 

 • U solliciteert voor een functie aangeboden door Ambidexter;  

 • U Ambidexter een opdracht verleent tot het zoeken van geschikte kandidaten; 

 • U uw diensten aanbiedt aan Ambidexter. 

 

Categorieën persoonsgegevens 

Ambidexter kan persoonsgegevens verwerken vanuit de verschillende vormen van relaties die Ambidexter onderhoudt. Welke persoonsgegevens worden verzameld, hangt af van de relaties die u met Ambidexter heeft. Ambidexter verzoekt u om de juiste en relevante gegevens aan Ambidexter aan te leveren. Indien er voor het doel, waarvoor u aan Ambidexter persoonsgegevens heeft verstrekt, relevante wijzigingen plaatsvinden, dient u dit door te geven aan Ambidexter. Ambidexter kan op deze manier beschikken over correcte en actuele persoonsgegevens. 

De relaties van Ambidexter kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 • Consumenten, waaronder websitebezoeker, contactzoekende, nieuwsbrieflezer; 

 • Zakelijke relaties (opdrachtgevers); 

 • Potentiële werknemers, waaronder werknemers en sollicitanten; 

 • Kandidaten. 

Hieronder leest u welke categorieën persoonsgegevens Ambidexter verwerkt per type relatie. 

 

Consumenten:

De dienstverlening van Ambidexter is voornamelijk gericht op consumenten, waarbij Ambidexter onderscheid maakt in de volgende type consumenten: 

 • Websitebezoeker: 

  Indien u een (van de ) website(s) van Ambidexter bezoekt, kan Ambidexter door middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. Ambidexter zal enkel persoonsgegevens verzamelen, indien u daar toestemming voor heeft verleend. Tevens wordt uw IP-Adres geregistreerd op de server van Ambidexter voor beveiligingstechnische redenen. Ingevolge de verschillende cookies, kunnen hiervoor verschillende persoonsgegevens verzameld worden. 

 • Contactzoekende:  

  Indien u via de website, per e-mail of telefonisch contact opneemt met Ambidexter, zal Ambidexter enkel persoonsgegevens verwerken voor zover dat voor het doel van uw contact noodzakelijk is. 

 • Nieuwsbrieflezer: 

  Indien u op de hoogte wil worden gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent één (of meerdere) functies van Ambidexter, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ambidexter verwerkt hierbij de volgende categorieën van persoonsgegevens: naam en contactgegevens. 

 

Kandidaten:
Indien u door Ambidexter wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt: 

 • Contact- en NAW-gegevens; 

 • Gegevens over de arbeid in de breedste zin van het woord zoals vermeld in het cv; 

 • Kopie identiteitsbewijs; 

 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens. 

 

Zakelijke relaties (opdrachtgevers):

Ambidexter kan persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen of organisaties waarmee Ambidexter zaken doet of het voornemen daartoe hebben. Ambidexter zal persoonsgegevens die in dit kader verkregen worden, uitsluitend verwerken om uitvoering te geven aan de wijze waarop u een zakelijke relatie heeft met Ambidexter of voor het doel waarvoor u als zakelijke relatie persoonsgegevens aan Ambidexter heeft verstrekt. 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Ambidexter verwerkt voor de volgende doelen: 

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan; 

 • Het uitvoeren van haar diensten; 

 • Verbeteren van de dienstverlening; 

 • Het verrichten van betalingen; 

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen; 

 • Het doen van marketing en communicatie uitingen; 

 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website; 

 • Het versturen van nieuwsbrieven; 

 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. 

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Ambidexter  worden persoonsgegevens verwerkt. Ambidexter verwerkt uitsluitend gegevens die Ambidexter noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Ambidexter  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website [website invullen] indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. 

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Ambidexter biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. 

 

Bewaartermijn

De door Ambidexter verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.  

 

Verwerking door derden

Ambidexter deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Ambidexter kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn: 

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens. 

 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens. 

 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens. 

 • Opdrachtgevers, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, contact- en NAW-gegevens, arbeidsgegevens en CV; 

 • Kandidaten, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, contact- en NAW-gegevens en bedrijfsgegevens. 

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Ambidexter neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

 

Disclaimer 

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Ambidexter behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Ambidexter aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Ambidexter voor zover deze niet aan derden toebehoren. 

 

Cookieverklaring

Ambidexter maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Ambidexter mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid. 

De cookies die Ambidexter gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow). 

 

Gebruik social media

Ambidexter maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Ambidexter u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen. 

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.  

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 

 • Recht op inzage; 
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan. 

 • Recht op rectificatie; 
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen. 

 • Recht op gegevenswissing; 
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. 

 • Recht op beperking van de verwerking; 
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Ambidexter. 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; 
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Ambidexter, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Ambidexter over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren. 

 • Recht van bezwaar; 
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Ambidexter staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering. 

 

Klacht 

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Ambidexter met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of per e-mail via rufus@interimmanagement.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Ambidexter u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Ambidexter zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen Privacy Statement 

Ambidexter kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte. 

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 4 april 2022.  

bottom of page